Skip to content Skip to footer
1. Voorwaarden Maqbara Arnhem
 1. Deze voorwaarden horen bij de grafakte inhoudende het recht op gebruik van een grafruimte op de Islamitische begraafplaats Maqbara Arnhem, gelegen op de Waterberg in Arnhem.
 2. Onder Maqbara Arnhem Wordt verstaan de onderneming Maqbara Arnhem BV.
 3. Onder (graf)akte wordt verstaan de akte van uitgifte van het recht op gebruik van een graf op Maqbara Arnhem.
 4. Onder rechthebbende wordt verstaan degene die het grafrecht heeft gekocht, dan wel diens wettige vertegenwoordiger of nabestaanden.
 5. Onder beheerder wordt verstaan degene die namens Maqbara Arnhem gerechtigd is om een akte te ondertekenen.
 6. Onder overledene wordt verstaan degene die in de akte wordt genoemd als de persoon die in het graf begraven is
 7. Onder oneindig grafrecht wordt verstaan het niet opzegbare gebruiksrecht voor onbepaalde tijd op een graf op Maqbara Arnhem
 8. Onder (graf)locatie wordt verstaan de aangegeven plaats zoals die op de officiële kaart van de plattegrond van Maqbara Arnhem is ingetekend.
 9. Onder graf verstaan we een enkelgraf en/of kindgraf en/of babygraf en/of foetusgraf.
  We onderscheiden de volgende graven:
  • Enkelgraf: een plek waar één (1) persoon begraven kan worden.
  • Kindgraf: een plek waar een persoon tussen de 1 en 12 jaar begraven wordt.
  • Babygraf: een plek waar een kind tussen nul en 1 jaar begraven wordt.
  • Foetusgraf: een graf waarin een foetus begraven wordt.
2. Werking
 1. De akte geeft het recht op een oneindig grafrecht. De rechthebbende heeft het recht tot toegang naar het graf.
 2. Voor het oneindig grafrecht worden eenmalige grafrechten in rekening gebracht bij de rechthebbende dan wel de door hem ingeschakelde uitvaartondernemer of uitvaartfonds. Deze grafrechten worden gepubliceerd op www.maqbara.nl en jaarlijks geïndexeerd. De betaling van het oneindig grafrecht is onder meer bedoeld ter dekking van de kosten voor aanleg en beheer van het graf.
3. Verantwoordelijkheid rechthebbende
 1. De rechthebbende draagt zorg voor het aanleveren van alle informatie die nodig is om de akte compleet en rechtsgeldig te maken.
 2. De rechthebbende draagt zorg voor het doorgeven van de juiste naam, adres en andere gegevens van de overledene.
 3. De rechthebbende draagt zorg voor de volledige betaling van het oneindige grafrecht en de bijkomende begraafkosten.
 4. Het oneindige grafrecht wordt van kracht op het moment dat Maqbara Arnhem het verschuldigde bedrag heeft ontvangen en er ook voor het overige aan alle contractuele verplichtingen is voldaan. Als in termijnen wordt voldaan, wordt het oneindige grafrecht van kracht op het moment dat de laatste termijn volledig is bijgeschreven op het rekening- nummer dat in de akte staat vermeld.
 5. De rechthebbende, begunstigde(n) en hun rechtsgeldige vertegenwoordigers zijn gebonden aan de inhoud van de grafakte en de daaraan verbonden rechten en plichten.
 6. Er is geen omzetbelasting verschuldigd. Als er op enig moment een (andere) belasting geheven wordt, wordt deze doorberekend aan de rechthebbende en komt deze bovenop het verschuldigde.
4. Verantwoordelijkheid Maqbara Arnhem
 1. De akte wordt van kracht op het moment dat deze rechtsgeldig is ondertekend en de verschuldigde bedragen zijn bijgeschreven op het in de akte vermelde rekeningnummer van Maqbara Arnhem.
 2. Maqbara Arnhem brengt begraafkosten in rekening bij de rechthebbende. Deze kosten maken geen deel uit van de kosten van het oneindige grafrecht. Deze kosten worden gepubliceerd op www.maqbara.nl en jaarlijks geïndexeerd.
 3. Maqbara Arnhem is gehouden aan de geldende wettelijke voorschriften zowel met betrekking tot het bos- en natuurbeheer als het beheer van begraafplaatsen.
 4. Maqbara Arnhem is gehouden aan de contractuele afspraken welke gemaakt zijn de Stichting Maqbara Arnhem. Deze afspraken bevatten onder meer de overdracht van de grond van de begraafplaats zodra alle graven in gebruik zijn en het opbouwen van een fonds ten behoeve van het beheer voor de lange termijn.
 5. Maqbara Arnhem is gehouden de Islamitische Richtlijnen zoals afgestemd met de Vereniging van Imams Nederland (zie www.maqbara.nl) te volgen.
 6. Maqbara Arnhem behandelt iedere grafakte altijd strikt vertrouwelijk. Hij verstrekt alleen informatie als hij daar wettelijk toe verplicht is en in alle andere gevallen alleen met toestemming van de rechthebbende.
 7. Correspondentie met de rechthebbende wordt altijd verstuurd naar het adres dat in de akte is opgenomen, dan wel het gewijzigde adres dat na ondertekening van de akte door de rechthebbende is doorgegeven.
 8. Maqbara Arnhem spant zich in om aan de wensen van rechthebbenden te voldoen, maar deze wensen mogen niet strijdig zijn met het voorschrift tot uniformiteit van de graven of met het natuurbelang.
 9. Bij het uitoefenen van de rechten van de akte dienen met betrekking tot het gebruik van de ruimte en de faciliteiten van de begraafplaats te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van Maqbara Arnhem opgevolgd te worden.
 10. Maqbara Arnhem is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, wettelijke voorschriften, oorlog, terrorisme of natuurgeweld voor het gebruik van het graf.
5. Slotbepalingen
 1. Maqbara Arnhem is gerechtigd deze voorwaarden en het reglement van de begraafplaats te wijzigen. In de loop van de tijd kunnen er ook wijzigingen komen in het reglement. Daarbij gelden altijd de meest actuele voorwaarden en reglement zoals het op dat moment van kracht is.
 2. Op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een dispuut is de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd.