Skip to content Skip to footer
1. Voorwaarden Maqbara Arnhem
 1. Deze voorwaarden horen bij de grafakte, of de reservering daartoe, inhoudende het recht op gebruik van een grafruimte op de Islamitische begraafplaats Maqbara Arnhem, gelegen op de Waterberg in Arnhem.
 2. Onder Maqbara Arnhem Wordt verstaan de onderneming Maqbara Arnhem BV.
 3. Onder (graf)akte wordt verstaan de akte van uitgifte van het recht op gebruik van een graf op Maqbara Arnhem.
 4. Onder rechthebbende wordt verstaan degene die het grafrecht heeft gekocht, dan wel diens wettige vertegenwoordiger of nabestaanden.
 5. Onder beheerder wordt verstaan degene die namens Maqbara Arnhem eerste aanspreekpunt is, verantwoordelijk is voor de begraafplaats, het proces van begraven en uitgifte van een grafakte.
 6. Onder overledene wordt verstaan degene die in de akte wordt genoemd als de persoon die in het graf begraven is
 7. Onder oneindig grafrecht wordt verstaan het niet opzegbare gebruiksrecht voor onbepaalde tijd op een graf op Maqbara Arnhem
 8. Onder (graf)locatie wordt verstaan de aangegeven plaats zoals die op de officiële kaart van de plattegrond van Maqbara Arnhem is ingetekend.
 9. Onder graf verstaan we een enkelgraf en/of kindgraf en/of babygraf en/of foetusgraf.
  We onderscheiden de volgende graven:
  • Enkelgraf: een plek waar één (1) persoon begraven kan worden.
  • Kindgraf: een plek waar een persoon tussen de 1 en 12 jaar begraven wordt.
  • Babygraf: een plek waar een kind tussen nul en 1 jaar begraven wordt.
  • Foetusgraf: een graf waarin een foetus begraven wordt.
2. Werking
 1. De akte geeft het recht op een oneindig grafrecht. De rechthebbende heeft het recht tot toegang naar het graf.
 2. Voor het oneindig grafrecht worden eenmalige grafrechten in rekening gebracht bij de rechthebbende dan wel de door hem ingeschakelde uitvaartondernemer of uitvaartfonds. Deze grafrechten worden gepubliceerd op www.maqbara.nl en jaarlijks geïndexeerd. De betaling van het oneindig grafrecht is onder meer bedoeld ter dekking van de kosten voor aanleg en beheer van het graf.
3. Verantwoordelijkheid rechthebbende
 1. De rechthebbende draagt zorg voor het aanleveren van alle informatie die nodig is om de akte compleet en rechtsgeldig te maken.
 2. De rechthebbende draagt zorg voor het doorgeven van de juiste naam, adres en andere gegevens van de overledene en geeft wijzigingen daaromtrent terstond door aan Maqbara Arnhem.
 3. De rechthebbende draagt zorg voor de volledige betaling van het oneindige grafrecht en de bijkomende begraafkosten.
 4. Het oneindige grafrecht wordt van kracht op het moment dat Maqbara Arnhem het verschuldigde bedrag heeft ontvangen en er ook voor het overige aan alle contractuele verplichtingen is voldaan. Als in termijnen wordt voldaan, wordt het oneindige grafrecht van kracht op het moment dat de laatste termijn volledig is bijgeschreven op het bankrekeningnummer dat in de akte staat vermeld.
 5. De rechthebbende, begunstigde(n) en hun rechtsgeldige vertegenwoordigers zijn gebonden aan de inhoud van de grafakte en de daaraan verbonden rechten en plichten.
 6. Er is geen omzetbelasting verschuldigd. Als er op enig moment een (andere) belasting geheven wordt, wordt deze doorberekend aan de rechthebbende en komt deze bovenop het verschuldigde.
4. Verantwoordelijkheid Maqbara Arnhem
 1. De akte wordt van kracht op het moment dat deze rechtsgeldig is ondertekend en de verschuldigde bedragen zijn bijgeschreven op het in de akte vermelde rekeningnummer van Maqbara Arnhem.
 2. Maqbara Arnhem brengt begraafkosten in rekening. Deze kosten maken geen deel uit van de kosten van het oneindige grafrecht. Deze kosten worden gepubliceerd op www.maqbara.nl/tarieven/ en worden jaarlijks geïndexeerd.
 3. Maqbara Arnhem is gehouden aan de geldende wettelijke voorschriften zowel met betrekking tot het bos- en natuurbeheer als het beheer van begraafplaatsen.
 4. Maqbara Arnhem is gehouden aan de contractuele afspraken welke gemaakt zijn met de Stichting Maqbara Arnhem. Deze afspraken bevatten onder meer de overdracht van de grond van de begraafplaats zodra alle graven in gebruik zijn en het opbouwen van een fonds ten behoeve van het beheer voor de lange termijn.
 5. Maqbara Arnhem volgt de Islamitische Richtlijnen zoals afgestemd met de Vereniging van Imams Nederland (zie www.maqbara.nl/islamitische- richtlijnen/).
 6. Maqbara Arnhem behandelt iedere grafakte altijd strikt vertrouwelijk. Zij verstrekt alleen informatie als zij daar wettelijk toe verplicht is en in alle andere gevallen alleen met toestemming van de rechthebbende.
 7. Correspondentie met de rechthebbende wordt altijd verstuurd naar het adres dat in de akte is opgenomen, dan wel het gewijzigde adres dat na ondertekening van de akte door de rechthebbende is doorgegeven.
 8. Maqbara Arnhem spant zich in om aan de wensen van rechthebbenden te voldoen, maar deze wensen mogen niet strijdig zijn met het voorschrift tot uniformiteit van de graven of met het natuurbelang.
 9. Bij het uitoefenen van de rechten van de akte dienen met betrekking tot het gebruik van de ruimte en de faciliteiten van de begraafplaats te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van Maqbara Arnhem opgevolgd te worden.
 10. Maqbara Arnhem is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, wettelijke voorschriften, oorlog, terrorisme of natuurgeweld voor het gebruik van het graf.
 11. Indien op een gegeven moment geen rechthebbende meer bekend is bij Maqbara Arnhem en de grafrechten en begraafkosten volledig zijn voldaan, dan zullen de grafrechten van rechtswege overgaan op stichting Maqbara Arnhem om de oneindige grafrust te waarborgen.
5. Reservering
 1. Het is mogelijk om bij Maqbara Arnhem een enkelgraf voor volwassenen met oneindige grafrust te reserveren.
 2. De dag volgende op de reservering heeft de rechthebbende het recht om de overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen en zonder boete op te zeggen/ ontbinden.
 3. Op het reserveringsformulier wordt de duur van de overeenkomst vermeld.
 4. Bij reservering van een graf neemt de rechthebbende de Islamitische richtlijnen in acht (www.maqbara.nl/islamitische-richtlijnen/).
 5. Het is mogelijk om de grafrechten in één keer af te kopen dan wel een betalingsregeling te treffen, al dan niet met inachtneming van een aanbetaling. De exacte bedragen en betalingsregeling worden vermeld op het reserveringsformulier.
 6. Bij een betalingsregeling kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 7. De reservering is pas geldig en onvoorwaardelijk vanaf de ontvangst van het volledige bedrag of ontvangst van de laatste betaaltermijn.
 8. Een reservering is overdraagbaar aan een ander persoon. De voorgenomen overdracht moet schriftelijk worden gedaan bij Maqbara Arnhem. Deze bevestigt de overdracht ook schriftelijk. Alle rechten en plichten gaan mee over op de nieuwe rechthebbende. 
 9. Indien een betalingsregeling na twee aanmaningen en een ingebrekestelling niet wordt nagekomen, zal de reservering worden geannuleerd. Als gevolg van het verzuim wordt er schadevergoeding gevorderd. De schadevergoeding kwalificeert ex artikel 6:91 jo 6:92 lid 2 BW als een boetebeding en wordt gefixeerd op een boetebedrag. Het boetebedrag is gelijk aan het bedrag van de som van de deelbetalingen met een maximum van €2.400,-.
 10. Een rechthebbende kan afstand doen van de grafrechten dan wel de reservering opzeggen na het direct afkopen van de grafrechten dan wel betaling van de laatste betaaltermijn. In dat geval zal geen restitutie plaatsvinden van de betaalde grafrechten en evenmin kan aanspraak worden gemaakt op enige vergoeding door de rechthebbende. De rechthebbende is in het geval van toepassing van deze bepaling wel verlost van de verschuldigde eenmalige kosten voor het begraven, onderhoud en gedenkplaatje (www.maqbara.nl/tarieven/).
 11. Op het moment van daadwerkelijke ingebruikneming van het graf worden eenmalig bijkomende kosten in rekening gebracht aan de nabestaanden/ rechthebbenden voor het begraven, onderhoud en gedenkplaatje (www.maqbara.nl/tarieven/).
 12. De reservering wordt door Maqbara Arnhem behoorlijk bevestigd aan de rechthebbende en wordt deugdelijk geadministreerd.
 13. De rechthebbende zal de reserveringsbevestiging behoorlijk bewaren.
 14. De rechthebbende dient bij een lopende polis zelf contact op te nemen met de uitvaartverzekeraar of het uitvaartfonds om aan te geven dat hij een graf heeft gereserveerd en betaald bij Maqbara Arnhem.
 15. Omdat de uitvaartverzekering of het uitvaartfonds geen toekomstige uitkering voor de grafrechten hoeft te reserveren, zal dat waarschijnlijk invloed hebben op de premie. Maqbara Arnhem kan hierin echter geen garanties geven, dit betreft een onderzoeksplicht van de rechthebbende om hier voor eigen rekening en risico onderzoek naar te doen.
 16. Maqbara Arnhem, althans de organisatie waarvan zij deel uitmaakt, heeft de visie om meerdere Islamitische begraafplaatsen te realiseren in Nederland. Indien Maqbara Arnhem, althans de organisatie waarvan zij deel uitmaakt, later andere begraafplaatsen opent, kan de rechthebbende een verzoek indienen bij Maqbara Arnhem om zijn reservering te verplaatsen. Maqbara Arnhem zal zich inspannen om het verplaatsingsverzoek mogelijk te maken. Er kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld en een eventueel prijsverschil zal door de rechthebbende worden bijbetaald.
6. Klachtenregeling
 1. Maqbara Arnhem is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB). Het LOB staat voor collectieve kwaliteit van de bij haar aangesloten leden en deskundig begraafplaatsbeheer.
 2. Maqbara Arnhem is tevens aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.
 3. Wanneer de rechthebbende een klacht heeft over de dienstverlening van Maqbara Arnhem, dan proberen partijen er eerst samen uit te komen waarbij Maqbara Arnhem zich zal inspannen om de klacht op te lossen. Een klacht kan ter attentie van de directie worden gemaild naar het e- mailadres info@maqbara.nl.
 4. Indien het niet lukt om de klacht op te lossen kan de rechthebbende de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman van de Stichting (https://ombudsmanuitvaartwezen.nl).
7. Slotbepalingen
 1. Maqbara Arnhem is gerechtigd deze voorwaarden en het reglement van de begraafplaats te wijzigen. In de loop van de tijd kunnen er ook wijzigingen komen in het reglement. Daarbij gelden altijd de meest actuele voorwaarden en reglement zoals het op dat moment van kracht is.
 2. Op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een dispuut is de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd.